KR VN
Thi thử trình độ
Chọn lịch trình thi thử
Ngày bắt đầu học
 • 13 Giờ
 • 13:00
 • 13:10
 • 13:20
 • 13:30
 • 13:40
 • 13:50
 • 14 Giờ
 • 14:00
 • 14:10
 • 14:20
 • 14:30
 • 14:40
 • 14:50
 • 15 Giờ
 • 15:00
 • 15:10
 • 15:20
 • 15:30
 • 15:40
 • 15:50
 • 16 Giờ
 • 16:00
 • 16:10
 • 16:20
 • 16:30
 • 16:40
 • 16:50
 • 17 Giờ
 • 17:00
 • 17:10
 • 17:20
 • 17:30
 • 17:40
 • 17:50
 • 18 Giờ
 • 18:00
 • 18:10
 • 18:20
 • 18:30
 • 18:40
 • 18:50
 • 19 Giờ
 • 19:00
 • 19:10
 • 19:20
 • 19:30
 • 19:40
 • 19:50
 • 20 Giờ
 • 20:00
 • 20:10
 • 20:20
 • 20:30
 • 20:40
 • 20:50
 • 21 Giờ
 • 21:00
 • 21:10
 • 21:20
 • 21:30
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.