KR VN
Chương trình Giao tiếp chính quy
Level 3~4
Speaking Korea Level 3~4
Giúp cho học viên muốn hội thoại phong phú và tự nhiên có thể luyện tập những nội dung và đoạn hội thoại được sử dụng khi đặt món ăn đến sinh hoạt nơi công sở. Hãy luyện tập Tiếng Hàn sinh động được sử dụng tại bản địa cùng giáo viên bản xứ thông qua Chương trình Giao tiếp chính quy nhé.
Ở chương trình Giao tiếp chính quy, bạn sẽ xem các đối thoại thường ngày thông qua phần bài học trước và có thể luyện tập nó một cách sinh động trong giờ học video trực tuyến.
Nội dung bài học Level 3
UNIT 1~48

1. 자기 소개
2. 당신의 꿈은 무엇인가요?
3. 이광수 씨 좀 바꿔주세요.
4. 분실물 보관소에 가서 물어보자.
5. 상미씨가 감기에 걸렸다고 들어서 걱정이에요.
6. 장훈이는 수술 후에 어떻게 지내고 있어?
7. 오늘 할인 행사하는 탓에 매진되었습니다.
8. 혹시 만원을 잔돈으로 바꿔줄 수 있나요?
9. 교환해 주는 대신에 환불해 주세요.
10. 약 먹을 때는 술도 마시면 안돼!
11. 종아리와 발목의 통증이 심합니다.
12. 성인 1일 3회, 1회 2정을 식후에 물과 함께 섭취하세요.
13. 9월 11일부터 13일까지 3일간 예약 가능할까요?
14. 일시불 말고 3개월 할부로 해주세요.
15. 통장 개설하는 김에 신용카드도 발급해 주세요.
16. 오후는 7시 이후만 아니면 괜찮습니다.
17. 머리 길이를 조금 자르고 파마를 하고 싶어요.
18. 과제 마치는 대로 돌려줄게.
19. 부모님 생신이고 해서 선물을 샀어요.
20. 지금 엄마와 장을 보는 중이야.
21. 일기예보에 의하면 내일부터 태풍이 온대요.
22. 이 청바지 말고 원피스 좀 보여줘.
23. 어버이날에는 부모님께 카네이션을 드려.
24. 저는 사람들과 어울리는 것을 좋아해요.
25. 미술 전시회에 대한 좋은 의견이 있습니까?
26. 나는 항상 8시에 출근을 합니다.
27. 오늘은 선약이 있었는데 또 야근해야 해요
28. 네가 바라는 사람이 곧 나타날 거야.
29. 그는 키가 크고 마른 편입니다.
30. 우리 삼촌은 과묵하고 신중한 성격이셔.
31. 한국에 가본 적이 있습니까?
32. 약속 장소에 도착한지 얼마 안 됐어.
33. 기출문제는 다 풀었니?
34. 매출에 대해 상의할 게 있어요.
35. 배우의 연기가 심금을 울렸어.
36. 여기는 시중보다 저렴하게 판매하는 중고전문점이야.
37. 한국팀이 전반전에서 골을 넣었어.
38. 낮과 밤의 일교차가 크겠습니다.
39. 현재 상수도 내부 공사로 인하여 땅이 고르지 않습니다.
40. 자취할 방을 구하고 있습니다.
41. 집 한 번 둘러보세요.
42. 대기업에 취직하고 싶어.
43. 거래처 담당자가 결근이니 내일 전달해 주세요.
44. 각종 증명서를 발급 받으려면 동사무소로 가봐.
45. 기능성하고 디자인 중에 어떤 것을 선호하세요?
46. 그녀의 눈이 호수 같이 맑아.
47. 조카 생일이라서 가족들과 식사할 생각입니다.
48. 혹시 몇 시에 문을 여는지 알아?
Mục đích học tập
Mục đích học tập của Level 3~4

Bây giờ bạn muốn tạo ra những câu văn Tiếng Hàn tự nhiên? Ở Level 3 chúng ta sẽ luyện tập truyền đạt tâm trạng và suy nghĩ thông qua những biểu hiện mới và câu văn dài. Vừa luyện tập những biểu hiện đa dạng vừa nuôi dưỡng năng lực nói Tiếng Hàn. Hãy luyện tập những biểu hiện bản địa bám sát sinh hoạt thực tế cùng giáo viên bản xứ. Bạn có thể luyện tập Tiếng Hàn bằng những biểu hiện chính xác và tinh tế.

Bạn nghĩ sao về việc bây giờ sẽ học những từ vựng Tiếng Hàn tiêu chuẩn cao? Ở Level 4 chúng ta sẽ luyện tập để có thể nói những câu dài một cách trôi chảy thông qua các đoạn đối thoại theo từng tình huống và từ vựng đa dạng. Hãy luyện tập liên tục để có thể nói chuyện một cách tự nhiên bằng Tiếng Hàn và mở rộng phạm vi đối thoại bằng các từ vựng và biểu hiện có thể sử dụng một cách đa dạng trong đời sống thực.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.co.kr
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.