KR VN
Học Tiếng Hàn siêu cơ bản
Speaking Korea cấp độ 0
Giúp các bạn lần đầu tiếp xúc với chữ Hàn có thể học được kiến thức Tiếng Hàn cơ bản
Chương trình giúp học viên làm quen với cấu trúc câu cơ bản và từ vựng trọng tâm khi bắt đầu học Tiếng Hàn
Chương trình siêu cơ bản được thiết lập để người học làm quen bảng chữ cái và các biểu hiện Tiếng Hàn cơ bản, giúp xây dựng kiến thức tiếng Hàn từ cơ bản cho đến TOPIK cấp 2.
UNIT 24

1. 한글익히기1
2. 한글익히기2
3. 한글익히기3
4. 인사하기
5. 국가명과 직업명 말하기
6. 가족 명칭 말하기
7. 사물 이름 묻고 답하기
8. 장소 묻고 답하기
9. 위치 묻고 답하기
10. 동사로 말하기
11. 시간 묻고 답하기
12. 하루 일과 이야기하기
13. 목적어가 필요한 동사와 부정 표현 익히기
14. 형용사와 과거 표현 익히기
15. 요일과 미래 표현 익히기
16. 단위 명사를 사용하여 말하기
17. 배달과 부탁 표현 익히기
18. 쇼핑과 행동 순서 표현
19. 옷의 종류와 희망 표현 익히기
20. 대형마트와 경험 표현
21. 길 찾기와 권유 표현 익히기
22. 버스와 정중한 표현 익히기
23. 영화와 동작 불가능 표현 익히기
24. 높임말 사용하여 말하기
Mục đích học tập
Mục tiêu học tập của chương trình siêu cơ bản

Chương trình siêu cơ bản luyện bảng chữ cái và phát âm cơ bản dành cho người lần đầu tiên học tiếng Hàn. Cùng học thật vững những kiến thức tiếng Hàn cơ bản thông qua các bài giảng video dễ hiểu, luyện tập những đối thoại cơ bản, phát âm chính xác cùng với giáo viên bản xứ!
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.