KR VN
Chương trình Giao tiếp cơ bản
Level 1~2
Speaking Korea Level 1~2
Giúp cho học viên lần đầu học nói Tiếng Hàn có thể luyện tập những nội dung và đoạn hội thoại được sử dụng nhiều nhất trong đời sống thực. Hãy luyện tập kĩ năng cơ bản vững chắc thông qua Chương trình Giao tiếp cơ bản nhé.
Chương trình hội thoại tiếng Hàn cơ bản được soạn thảo nhằm giúp các bạn có thể học trước nội dung cần thiết thông qua giáo trình và để học viên có thể thành thục một cách chính xác các nội dung mà mình đã học giáo viên bản ngữ sẽ giúp học viên luyện tập lặp đi lặp lại các biểu hiện thông qua giờ học video trực tuyến.
Nội dung bài học Level 1
UNIT 1~48

1. 안녕하세요.
2. 너의 이름은 무엇이니?
3. 당신은 몇 살 입니까?
4. 저는 베트남 사람입니다.
5. 당신의 직업은 무엇입니까?
6. 오늘 기분 어떄요?
7. 이것은 무엇입니까?
8. 오늘은 수요일이 아니에요.
9. 가족이 많아서 좋을 것 같아요.
10. 이전에 만난 적이 있어.
11. 베트남에는 겨울이 있어요?
12. 오늘 의상이 너무 멋져요!
13. 저희 식구들이 건강하면 좋겠어요.
14. 혹시 필요한 것이 있으세요?
15. 주문 도와드릴까요?
16. 도서관 내에서 통화하지 마세요.
17. 오늘 아버지 생신이니까 외식하러 가자.
18. 저는 우체국을 가고 싶어요.
19. 당신의 취미는 무엇입니까?
20. 그는 모자를 쓰고 안경을 끼고 있습니다.
21. 이 바구니에 무엇이 있어요?
22. 어디에 가요?
23. 빵 다섯 개 하고 커피 두 잔 주세요.
24. 여기에서 집까지 어떻게 가요?
25. 잘 지내니?
26. 처음 뵙겠습니다.
27. 만나게 되어서 반가워요.
28. 생일을 축하합니다!
29. 넌 잘 할 수 있어.
30. 컴퓨터가 고장 났어. 나 좀 도와줘!
31. 에어컨 좀 틀어주세요.
32. 다시 한 번 말해주세요
33. 누가 타오씨의 동생이에요?
34. 이 구두를 한 번 신어 보고 싶어요.
35. 반려견도 데리고 들어갈 수 있어요?
36. 지하철을 타기 전에 먼저 버스를 타야 해요.
37. 출근시간에 길이 많이 막혀요.
38. 엄마, 오늘 친구들과 놀아도 돼요?
39. 오늘 일 끝나고 회식이 있어요.
40. 다음 주에 강아지를 분양받기로 했어.
41. 아영이가 나흘 동안 학교에 안 왔어.
42. 그 날은 추석이어서 출근하지 않아요.
43. 많이 매울 수 있으니 우유와 함께 드세요.
44. 어버이날이어서인지 가격이 많이 올랐네요.
45. 싸이처럼 유명한 가수가 될래요.
46. 저는 점심 때 라면을 먹어요.
47. 지금 몇 시예요?
48. 오늘 몇 시에 학교에 가요?
Mục đích học tập
Mục đích học tập của Level 1~2

Chương trình Level 1 dành cho những người học vừa mới bắt đầu tiếp xúc với Tiếng Hàn, ở đây mọi người có thể luyện tập các đối thoại thường ngày một cách tự nhiên thông qua những biểu hiện cốt yếu được sử dụng hằng ngày trong cuộc sống. Hãy bắt lấy sự tự tin trong việc nói Tiếng Hàn. Thông qua các đoạn hội thoại sinh động và các hoạt động học tập đa dạng, hãy luyện tập liên tục một cách thú vị các đối thoại nhất định cần thiết cho từng tình huống khác nhau.

Level 2 là giai đoạn luyện tập tiếng Hàn với sự tự tin. Người học sơ cấp hãy luyện tập đều đặn liên tục những biểu hiện thiết yếu cần phải biết. Bài học đã được cấu tạo để người học cũng có thể luyện tập những ngữ pháp cơ bản thông qua các biểu hiện hằng ngày thú vị. Hãy luyện tập liên tục và làm quen với Tiếng Hàn một cách tự nhiên nào.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.co.kr
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.