KR VN
FAQ
 
Tiết học được tiến hành khoảng bao nhiêu phút?/수업은 몇분 정도 진행되나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 2,319 2019-08-01 15:30
Tiết học chính quy được tiến hành theo tiêu chuẩn 10 phút, có thể xảy ra chênh lệch khoảng 30 giây.정규 수업 시간은 10분 기준으로 진행되나, 30초의 오차가 있을 수 있습니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.