KR VN
FAQ
 
Tiết học vào ngày lễ/공휴일 수업

SpeakingKorea 화상수업 0 2,355 2019-08-01 15:29
Vào ngày lễ sẽ nghỉ học nên vào ngày này tiết học chính và học bù đều không được tiến hành.
Tuy nhiên, mỗi quốc gia có sự khác nhau vào ngày lễ nên sẽ hướng dẫn trước thông qua Mail.

※ Tiết học sẽ không tính theo đơn vị tháng mà tính bằng số lần học, một tuần 2 lần, tiết học được tiến hành 8 lần, ngày nghỉ và lễ không bao gồm trong số tiết học.
공휴일은 휴강으로 정규수업과 보강수업은 진행 되지 않습니다.
단, 나라별 공휴일이 상이하여 사전에 이메일로 안내드립니다.                                                         

※ 수업은 월 단위가 아닌 횟수 수업으로 주2회 8회 수업으로 진행 되며, 휴일 및 공휴일은 수업 횟수에 포함 되지 않습니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.