KR VN
FAQ
 
Tiết học được tiến hành như thế nào?/수업은 어떻게 진행되나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 2,215 2019-08-01 15:28
Thời gian học được tiến hành 1 lần 10 phút, có thể chênh lệch khoảng 30 giây.
- Trước khi bước vào bài học, chào hỏi: Các biểu hiện đa dạng, có thể dẫn dắt đối thoại mỗi lần mỗi khác bằng cái vấn đề nổi bật.
- Tiến hành bài học: Tiến hành bài học chính trong 10 phút theo phương thức của bài học, học những biểu hiện tiếng Hàn đa dạng và có thể sửa những phần bị sai
- Sau tiết học có thể ôn lại bài thông qua bảng đánh giá mỗi ngày mà giáo viên ghi chép lại.수업 시간은 1회 10분으로 진행되며, 30초 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
 - 수업 들어가기 전, 인사 : 다양한 표현법, 이슈 사항들로 매회 다르게 대화를 이어갈 수 있습니다. 
 - 수업진행 : 수업방식에 따라 10분간 본수업 진행, 현지 선생님의 정확한 발음, 다양한 표현 등을 배우고 잘못된 부분을 교정할 수 있습니다.
 - 수업 후 선생님이 작성한 일일평가서를 통해 복습이 가능합니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.