KR VN
FAQ
 
Chính sách huỷ hoặc hoàn tiền/취소 또는 환불 정책

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 7,743 2019-11-18 11:10

(1)   Sản phẩm giáo dục thông qua nghe gọi hình ảnh của công ty

a.     Giáo dục qua nghe gọi hình ảnh

    Theo nguyên tắc là không thể hoàn tiền

-       Dịch vụ giáo dục của công ty khác với những sản phẩm hữu hình, sau khi thanh toán(chi trả phí sử dụng), từ thời điểm chấp nhận sử dụng được hoàn tất thì đã được xem là đã sử dụng dịch vụ.

-       Theo đó, trước khi tiến hành kí hợp đồng dịch vụ có phí mong người dùng hãy suy ngẫm kĩ hơn và quyết định có chuyển sang sử dụng có phí hay không.

-       Đặc biệt các vấn đề của cá nhân hội viên( như máy tính hư hay không thể sử dụng, đường dây internet bị cắt hay không thể sử dụng, các chương trình như trình duyệt web chưa được cài đặt, điện thoại có dây hoặc điện thoại di động bị hỏng), hãy lưu ý rằng các yêu cầu hoàn tiền sẽ không thể được đáp ứng trong các trường hợp này.

     Thực thi hoàn tiền đối với các trường hợp ngoại lệ(bất khả kháng) như sau

-       Trường hợp thanh toán hai lần(trùng lặp): Khi đăng kí bài học, số tiền nộp bị quá sẽ được hoàn trả lại sau khi trừ số học phí( trừ phí chuyển khoản và phí thẻ tín dụng).

-       Phía công ty ngưng dịch vụ: Trường hợp dịch vụ bị ngưng tạm thời hoặc vĩnh viễn do lý do nội bộ công ty thì công ty sẽ tiến hành hoàn tiền.

b.     Trường hợp vì lý do bất khả kháng của khách hàng và sau khi tư vấn với bên tư vấn khách hàng đi đến quyết định hoàn tiền thì công ty sẽ xử lý hoàn tiền theo nguyên tắc sau.

-       Trường hợp người học một tháng chỉ có khả năng hoàn tiền khi có yêu cầu hoàn tiền nội trong 7 ngày kể từ sau khi tiến hành bài học. ( Xin hãy lưu ý ở điểm rằng sẽ không hoàn tiền sau 7 ngày tiến hành bài học)

-       Số tiền hoàn trả là số tiền còn lại sau khi trừ phí bài học của những ngày mà dịch vụ đã được tiến hành, phí thanh toán(thẻ, chuyển khoản tức thì), phí chuyển khoản từ số tiền phí bài giảng dịch vụ nghe gọi qua hình ảnh mà khách hàng đã thanh toán.

-       Trường hợp người học dài hạn trên ba tháng, khi yêu cầu hoàn tiền sau 7 ngày kể từ khi bài học được tiến hành, chúng tôi sẽ hoàn số tiền sau khi trừ 10% phí hoàn trả vào điều kiện hoàn trả cơ bản(đồng nhất với người học 1 tháng).

(Phí hoàn trả được quy định là 10% tổng số tiền đã thanh toán và phí học mỗi ngày sẽ được tính là ngày học/phí học)

         *CTCP ES tuân thủ luật thi hành của Viện bảo hộ người tiêu dùng.


(1) 회사의 화상교육 상품

 . 화상교육

 ① 원칙적 환불 불가

 -  회사의 교육 서비스는 유형의 상품과는 달리 결제(사용료의 지불) 후 사용승인이 완료되는 시점부터 이미 서비스의 사용으로 간주됩니다.

 -  따라서 유료 서비스의 계약을 체결하기 전 좀더 심사숙고 하셔서 유료전환 여부를 결정하시기 바랍니다.

   특히 회원 개인의 사정(PC의 고장이나 사용 불능, 인터넷 회선 서비스의 중단이나 사용 불능, 웹 브라우저 등 프로그램의 미설치, 휴대 또는 유선 전화기의 고장 등)은 환불 요청 사유가 될 수 없다는 점을 유의하시기 바랍니다.

 ② 아래의 예외적(불가피한) 사정에 한해서 환불 실시

 -  이중(중복) 결제가 이루어진 경우 : 수강 신청시 초과 입금하신 금액은 수수료 (송금 및 신용카드 수수료)를 제외한 금액을 환불 처리해 드립니다.

  -  회사 측의 서비스 중단 : 회사 내부적인 사정으로 일시적 또는 영구적으로 서비스를 중단할 경우에 환불 처리해 드립니다.

 나. 고객의 부득이한 사정으로 고객센터와 상담을 거쳐 환불이 결정될 경우 다음과 같은 원칙으로 환불처리 됩니다.

  -  1개월 수강자의 경우에는 수업진행 후 7일 이내 환불요청 시에만 환불이 가능합니다. (단 수업진행 7일 이후에는 환불이 되지 않음으로 이점 유의하시기 바랍니다.

   환불금액은 고객님이 결제하신 전화 영어 서비스 수강료에서 서비스가 진행된 날짜의 수업료 및 결제수수료(카드,실시간계좌이체), 송금수수료를 제한 나머지 금액을 환불해드립니다.

   -  3개월이상의 장기 수강자의 경우 수업진행 7일 이후 환불요청시 기본적인 환불조건(1개월 수강자와 동일)에 환불수수료 10%를 제한 금액을 환불해 드립니다.

  (환불수수료는 총 결제금액의 10%로 규정하며 일일 수업료는 수업일자/수강비용으로 계산됩니다.)

 

  *주식회사 이에스는 소비자보호원 시행령을 준수합니다


KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.co.kr
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.