KR VN
FAQ
 
Có thể hoãn tiết học không?/ 수업을 연기할 수 있나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 2,216 2019-08-01 15:27

Do lịch trình cá nhân, trường hợp khó có thể tiến hành bài học bạn có thể đăng kí hoãn bài học. Bạn có thể đăng kí hoãn trước 12 tiếng trước khi bài học bắt đầu, khi đăng kí hoãn bạn có thể đăng kí lịch học bù ngay sau đó.

* Lịch học bù chỉ có thể đặt trong những ngày trước khi kết thúc khóa học. 

* Hoãn dài hạn: Trong trường hợp vì lý do đặt biệt, bạn phải hoãn dài hạn trên 5 ngày, bạn có thể hoãn nhiều nhất là 14 ngày và khi hoãn dài hạn thì không thể hoàn tiền. Hơn nữa lịch học và giáo viên có thể bị thay đổi. Trong trường hợp hoãn dài hạn, nếu gửi tư vấn 1:1 đến chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận và sau đó giúp bạn hoãn khóa học개인 일정으로 인해, 수업진행이 어려울 경우 연기신청이 가능합니다. 연기 신청은 수업 시작 12시간 전까지 가능하며, 연기 신청 시 수업 보강 스케쥴을 바로 잡으실 수 있습니다. 

* 수업 보강은 수강종료일 이전까지만 가능합니다.

* 장기 연기 : 특수한 사항으로 5일이상 장기 연기를 하셔야 할 경우, 14일까지 연기 가능하며 장기 연기 시 환불은 불가능 합니다. 또한 선생님이나 스케쥴이 변경될 수 있습니다. 장기 연기는 1:1 문의사항으로 문의해주시면 확인 후에 처리 도와드립니다.

KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.