KR VN
FAQ
 
Phương pháp vào lớp học miễn phí(Thi thử trình độ)/무료 수업(레벨테스트) 입장하는 방법

SpeakingKorea 레벨테스트 0 2,076 2019-10-22 16:56

   

Khi đăng kí học miễn phí(Thi thử trình độ) hãy chọn ngày và giờ học mà bạn mong muốn. Sau khi kết thúc việc đăng kí thì lịch trình thi thử như ngày và giờ sẽ hiện ra để bạn có thể xác nhận.

Đến ngày thi thử mong các bạn hãy xác nhận ngày và giờ đã đăng kí trước đó và nhấn vào nút 'nhập lớp'.

Sau khi nhấn 'nhập lớp', chương trình học qua video sẽ được cài đặt.( Để có thể tiến hành học, chương trình hoặc app Video Office nhất định phải được cài đặt)

무료 수업(레벨테스트)을 신청하실 때 원하시는 시간과 날짜를 선택해주세요. 신청이 완료되면 레벨테스트 일정과 시간이 뜹니다.

레벨테스트 날짜와 시간이 되면 사전에 예약한 날짜와 시간을 확인하시고 "학습 입장" 버튼을 눌러주세요.

버튼을 누르면 화상수업이 진행되는 프로그램이 자동으로 실행됩니다. (수업을 위해서는 Video Ofifice 앱 또는 프로그램을 반드시 설치해야합니다.)
  슬라이드1.PNG (265.2K) (0)    슬라이드2.PNG (661.8K) (0)    슬라이드3.PNG (421.0K) (0)    슬라이드4.PNG (298.3K) (0)    슬라이드5.PNG (659.4K) (0)    슬라이드6.PNG (314.9K) (0)    슬라이드7.PNG (180.9K) (0)    슬라이드8.PNG (277.3K) (0)    슬라이드9.PNG (298.3K) (0)    슬라이드10.PNG (241.7K) (0)  
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.