KR VN
FAQ
 
Nếu bạn đang sử dụng iPhone./아이폰을 사용하는 경우

SpeakingKorea 화상솔루션 문의 0 3,594 2019-08-21 17:33

   

Trong trường hợp bạn sử dụng Iphone và gặp lỗi, hãy kiểm tra quyền hạn tiếp xúc trong phần cài đặt.

아이폰을 사용하는데 오류가 발생하는 경우, 설정에서 접근 권한을 확인해주세요.  1.jpg (66.0K) (0)    2.jpg (45.1K) (0)    3.jpg (25.5K) (0)    4.jpg (42.4K) (0)    5.jpg (54.2K) (0)  
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.