KR VN
FAQ
 
Học tuần 1 lần, mỗi lần 20 phút, và học tuần 2 lần mỗi lần 10 phút có khác nhau không?/주1회 20분 수업과 주2회 10분 수업이 다른가요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 524 2019-08-01 16:07

Nếu chọn học một tuần 1 lần thì sẽ được học tiếp theo bài học Unit2. Hãy chọn đăng kí học theo lịch trình vừa ý và thoải mái hơn.주1회 학습을 선택하시면 Unit 2개의 학습을 이어서 학습하게 됩니다. 더 편하고 마음에 드는 스케줄에 따라 수강신청하실 때 선택하시면 됩니다.

ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.