KR VN
FAQ
 
Đang học giữa chừng thì tắt máy. Có thể học bù không?/수업 중 화상수업이 끊겼어요. 보충이 되나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 474 2019-08-01 16:03

Trường hợp vì lý cho do môi trường trang chủ và công ty mà lớp học không được tiến hành, công ty sẽ cung cấp phiếu học một lần. Trường hợp không thể tiến hành tiết học vì vấn đề cá nhân hay môi trường internet của hội viên, chúng tôi sẽ không đji vuo
회사 및 홈페이지 환경의 문제로 수업이 진행되지 못한 경우, 수업권 1회가 추가 됩니다. 회원의 인터넷 환경 또는 개인 사유로 인해 수업이 진행되지 못한 경우, 보충 수업이 진행되지 않습니다.

ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.