KR VN
FAQ
 
Có thể xem lại nội dung đã học không?/수업한 내용을 다시 볼 수 있나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 488 2019-08-01 16:03

Hiện tại tiết học qua nghe gọi hình ảnh chưa được úp lên dưới dạng file ghi hình. Công ty sẽ nổ lực để có thể có thể cung cấp dịch vụ này sau nàu현재 화상수업 녹화파일을 업로드 하지 않고 있습니다. 추후에 서비스 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.