KR VN
FAQ
 
Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh có những chức năng gì?/화상수업 프로그램에는 어떤 기능이 있나요?

SpeakingKorea 화상솔루션 문의 0 459 2019-08-01 16:02

Chương trình học qua nghe gọi hình ảnh được tạo từ bảng điện tử nên mọi người có thể viết bảng và có thể chia sẻ tài liệu, file, hình ảnh. Có thể hỏi những vấn đề thắc mắc thông qua tài liêu hình ảnh.
화상수업 프로그램에서는 전자칠판으로가 판서가 가능하며, 이미지 파일 자료 공유가 가능합니다. 사진 자료를 통해 궁금한 내용을 물어볼 수 있습니다.

ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.