KR VN
FAQ
 
Làn thế nào để nhập bộ gõ Tiếng Hàn/한글은 어떻게 입력하나요?

SpeakingKorea 기타 0 3,001 2019-08-01 16:02
Windows 10 
Ngôn ngữ được biểu thị dưới dạng ngôn ngôn ngữ ứng dụng cơ bản, nhưng nếu nó không xuất hiện trong danh mục biểu thị Windown thì phải cài ngôn ngữ tương ứng trước( trường hợp dược cung cấp) 

Nhấn nút 'bắt đầu'-> 'cài đặt' -> thời gian và ngôn ngữ -> chọn 'ngôn ngữ' 
Tại danh mục thêm ngôn ngữ của ngôn ngữ sử dụng cơ bản, chọn ngôn ngữ và chọn option. 
Tại Option tải ngôn ngữ, ta chọn tải. 
Sau khi ngôn ngữ đã được cài đặt, chọn 'sau'. 
Chọn ngôn ngữ tại Menu ngôn ngữ biểu thị. 

Android(Samsung, LG, huawei v..v) 
Cài đặt->thông thường-> ngôn ngữ và phương pháp nhập->ngôn ngữ->thêm ngôn ngữ-> Tiếng Hàn. 

iOS( Apple) 
Cài đặt -> thông thường ->bộ gõ -> thêm bộ gõ mới-> Tiếng Hàn 

Windows 10 
언어가 기본 사용 언어 아래에 표시되지만 Windows 표시 언어 목록에는 나타나지 않으면 먼저 해당 언어 팩을 설치해야 합니다(제공되는 경우). 

시작  버튼을 선택하고 설정 > 시간 및 언어 > 언어를 선택합니다. 
기본 사용 언어 아래의 언어 추가 목록에서 언어를 선택하고 옵션을 선택합니다. 
언어 팩 다운로드 옵션에서 다운로드를 선택합니다. 
언어 팩이 설치된 후 뒤로 를 선택합니다. 
Windows 표시 언어 메뉴에서 언어를 선택합니다. 

Android (삼성 LG 화웨이 등) 
설정>일반>언어 및 입력 방식> 언어>언어 추가>한국어 

iOS (Apple) 
설정>일반>키보드>새로운 키보드 추가>한국어
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.