KR VN
FAQ
 
Đăng kí học phải làm như thế nào?/수강신청은 어떻게 하나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 3,060 2019-08-01 15:59

Thông qua menu đăng kí học tại trang chủ, bạn có thể chọn gói học 1 tuần 1 lần, mỗi lần 20 phút hoặc 1 tuần 2 lần, mỗi lần 10 phút.홈페이지 수강신청 메뉴를 통해서 주1회 20분 수업과 주2회 10분 수업을 선택하실 수 있습니다.

KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.