KR VN
FAQ
 
Đăng kí học phải làm như thế nào?/수강신청은 어떻게 하나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 436 2019-08-01 15:59

Thông qua menu đăng kí học tại trang chủ, bạn có thể chọn gói học 1 tuần 1 lần, mỗi lần 20 phút hoặc 1 tuần 2 lần, mỗi lần 10 phút.홈페이지 수강신청 메뉴를 통해서 주1회 20분 수업과 주2회 10분 수업을 선택하실 수 있습니다.

ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.