KR VN
FAQ
 
Làm thế nào để vào học qua nghe gọi hình ảnh./화상수업은 어떻게 입장하나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 2,505 2019-08-01 15:58

Có thể vào phòng học qua nghe gọi hình ảnh từ 10 phút trước giờ học, vào Trang chủ-> My page-> nhấn "vào lớp" tại trang phòng học ở thông tin học tập. Để học qua nghe gọi hình ảnh, vui lòng cài đặt trước kết nối học qua hình ảnh.(Tùy theo thông số kĩ thuật của máy có thể mất hơn 10 phút).
화상수업 시간 10분전부터 화상수업으로 입장하실 수 있으며, 홈페이지 마이페이지>학습정보의 학습강의실 페이지에서 학습입장을 누르시면 됩니다. 화상수업을 위한 화상수업 솔루션을 미리 설치해주시기 바랍니다. (기기 사양에 따라 10분 이상 걸릴 수 있습니다._

KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.