KR VN
FAQ
 
Có thể đổi giảng viên không?/강사를 변경할 수 있나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 1,858 2019-08-01 15:26
Có thể đổi giảng viên, tuy nhiên có thể cần phải thay đổi thời gian học dựa theo thời gian và ngày hi vọng.강사를 변경하실 수 있으나, 희망 요일과 시간에 따라 시간 조정이 필요할 수 있습니다.
KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : 6/383 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1,
quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Telephone : 0973-822-816
E-mail: speakingkorea.vn@gmail.com
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.