KR VN
FAQ
 
Xác nhận nội dung bài học phải làm như thế nào?/수업 내용 확인은 어떻게 하나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 378 2019-08-01 15:58

Sau giờ học có thể xác nhận báo cáo hằng ngày được viết bởi giáo viên theo các bước sau: Trang chủ -> My page(Trang của tôi)-> Phòng học của thông tin bài học-> Đánh giá.
수업 후 교사가 작성한 일일레포트를 홈페이지 마이페이지>학습정보의 학습강의실>평가를 통해 확인하실 수 있습니다.

ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.