KR VN
FAQ
 
Xác nhận nội dung bài học phải làm như thế nào?/수업 내용 확인은 어떻게 하나요?

SpeakingKorea 화상수업 0 2,067 2019-08-01 15:58

Sau giờ học có thể xác nhận báo cáo hằng ngày được viết bởi giáo viên theo các bước sau: Trang chủ -> My page(Trang của tôi)-> Phòng học của thông tin bài học-> Đánh giá.
수업 후 교사가 작성한 일일레포트를 홈페이지 마이페이지>학습정보의 학습강의실>평가를 통해 확인하실 수 있습니다.

KR : ES 3~6th Flr (Yong-Bong Dong) 62 Seoljuk-ro 202 beon-gil,
Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
VN : Liền kề 2 - số 9 - khu đô thị Golden Land - xã An Đồng - huyện An Dương - Hải Phòng
Telephone : 0084-986427699
Facebook : SpeakingKOREA
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.