KR VN
FAQ
 
Làm thế nào để cấp phát giấy chứng nhận nghe giảng?/수강증은 어떻게 발급하나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 423 2019-08-01 15:57
My page(Trang của tôi)>Có thể in Giấy chứng nhận nghe giảng tại nội nội dung mua chi tiết.


마이페이지>구매내역에서 수강증 출력이 가능합니다.
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.