KR VN
FAQ
 
Hoàn tiền phải làm như thế nào?/환불은 어떻게 하나요?

SpeakingKorea 수강신청/결제 0 478 2019-08-01 15:56
My page(Trang của tôi)>Hủy ở nội dung mua chi tiết/Có thể hoàn tiền. Số tiền hoàn trả khi hủy/hoàn tiền có thể chậm trễ do dựa theo chính sách vận hành của ngân hàng hoặc Paypal.


마이페이지>구매내역에서 취소/환불이 가능합니다. 취소/환불 시 결제금액 반환은 페이팔 또는 카드사 운영정책에 따라 지연될 수 있습니다.
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.