KR VN
FAQ
 
Total : 9 article
STT        Người vết bài       Ngày đăng       Lượt xem
9 Học qua nghe gọi hình ảnh Đăng kí học phải làm như thế nào?/수강신청… SpeakingKorea 08-01 450
8 Học qua nghe gọi hình ảnh Làm thế nào để vào học qua nghe gọi hình ảnh… SpeakingKorea 08-01 387
7 Học qua nghe gọi hình ảnh Xác nhận nội dung bài học phải làm như thế n… SpeakingKorea 08-01 390
6 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học được tiến hành khoảng bao nhiêu phú… SpeakingKorea 08-01 358
5 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học vào ngày lễ/공휴일 수업 SpeakingKorea 08-01 330
4 Học qua nghe gọi hình ảnh Trong trường hợp không thể vào tiết học phải … SpeakingKorea 08-01 362
3 Học qua nghe gọi hình ảnh Tiết học được tiến hành như thế nào?/수업… SpeakingKorea 08-01 372
2 Học qua nghe gọi hình ảnh Có thể hoãn tiết học không?/ 수업을 연기할 … SpeakingKorea 08-01 295
1 Học qua nghe gọi hình ảnh Có thể đổi giảng viên không?/강사를 변경할 … SpeakingKorea 08-01 286
ES 8th Flr (Shin-Ahn Dong, KT Tower) 15 202 Beon-gil
Mudeung-ro, Buk-Gu, Gwangju Gwangyeok-si, Korea
Company Registration No: 408-86-01833 / CEO: Cho, Jang-pyo
Telephone: 1800-8297 / Fax: 062-515-8297
Terms and Condition | Privacy Policy
Family Site:
ES : http://esedu.co.kr
ChapterOne : http://chapter1.co.kr
Anychk : http://anychk.com
COPYRIGHT (C) ES Inc. ALL RIGHTS RESERVED.